Maj Helen Sjøvold

45 år, Grendi. «Jeg vil jobbe for mer robuste grendelag fra nord til sør i kommunen der det er godt å bo for alle. Målet må være samhold og samarbeid fremfor kniving både innad i og mellom grendelaga. Jeg vil at kommunen skal jobbe aktivt og ta i bruk virkemidlene som finnes for at hus som står tomme blir solgt eller leid ut til folk som vil bo der. For meg er det også viktig å starte en prosess som ender opp i et samla sterkt Setesdal».