Våre viktigaste saker

SETESDALSLISTA

Våre viktigaste kampsaker

«Saman for ei god framtid, med yrande liv i heile Setesdal»

Våre mål

 • Eit demokratisk og berekraftig samfunn som er godt rusta til å møte framtida
 • Eit yrande liv i Setesdal, med fleire innbyggarar og fleire besøkande

Kva vil vi jobbe for?

 • Eit lokaldemokrati med openheit, tillit og samarbeid
 • Sikre at ungdomsråd og eldreråd blir verdsett, høyrt og involvert
 • Jamnlege dialogmøter i alle våre grendelag
 • Informere om det som skjer i kommune og region
 • Eitt samla Setesdal til det beste for innbyggarane
 • Invitere kommunane i Setesdal til ein grundig og open prosess for samanslåing
 • Godt og trygt å bu i små og store grendelag
 • Oppretthalde oppvekstsentra og gode og nære helsetenester
 • Arbeide for ein god fysisk og digital infrastruktur i alle våre grendelag
 • Opne for bruk av alle verkemiddel for å hindre at hus og gardar forfell og veks att
 • Eit varmare og inkluderande samfunn
 • Sikre god tilgong på skulehelseteneste og sosiallærar
 • Velkomstpakke til alle nye innbyggarar, med tilbod om fadder
 • Sikre at busette flyktningar blir verande gjennom god og rask integrering
 • Rikt kulturliv og varierte fritidstilbod
 • Oppretthalde støtte til lag og foreininger
 • Utvikle ein kulturplan for vekst og utvikling
 • Stø opp om Frivilligsentralen og gode møteplassar
 • Eit framtidsretta og samkøyrd næringsliv
 • Ha eit felles system for næringsutvikling i Setesdal
 • Ha gode, fleksible og framtidsretta reguleringsplanar
 • Stø opp om lokalt landbruk, med fokus på kulturlandskap, lokalmat og nisjeprodukt
 • Stø opp om lokalt reiseliv, med fokus på samarbeid, marknadsføring og vekst
 • Ei aktiv, ansvarleg og langsiktig forvalting av naturressursane
 • Sørge for at alle inngrep i naturen blir utreda objektivt og forskingsbasert
 • Vere tydelege på berekraft i alle ledd
 • Aktivt arbeid for auka positiv aktivitet knytta til fjorden